privacyverklaring Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de Persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Imatica vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat: Imatica is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-06-2018.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruiken van onze website en het aanmaken van een account verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

REGISTREREN

Als je je bij ons registreert, bewaren wij via de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met je kunnen opnemen in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

NIEUWSBRIEF

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze opleidingen, software en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt alleen met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is bij aangevraagde diensten of bij een maintenancecontract op een SAP licentie. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

COOKIES

Wij maken op onze website gebruik van cookies in overeenstemming met onze cookieverklaring.

BEVEILIGING

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

BEWAARTERMIJNEN

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan je te leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE, WIJZIGEN, BEPERKEN, OVERDRAGEN EN VERWIJDEREN VAN UW GEGEVENS

Voor vragen over onder andere ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Indien je gegevens niet kloppen, kun je ons een verzoek sturen om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

ONZE CONTACTGEGEVENS

Internet OpleidingsCentrum BV h.o.d.n. matica
Vendelier 53C
3905 PC Veenendaal
info@imatica.nl
088-88 00 700